0916683122

DyeOxy

DyeOxy:

  • Vật liệu phân hủy các chất ô nhiễm thuốc nhuộm
  • Quy cách: 60 lít/thùng (60.7kg/thùng)
Danh mục: