0916683122

INSTANT I-SOFT® DW

Có thể định lượng INSTANT I-SOFT® DW với MINI I-DOS® và hệ thống định lượng I-DOS® tiêu chuẩn từ Watch®.
1. Đối với ứng dụng ngăn cáu cặn nhỏ, xin tham khảo MINI I-DOS® (web link).
2. Để biết thêm tỷ lệ pha loãng và định lượng thích hợp, xin tham khảo tài liệu sản phẩm I-DOS® (web link).

Danh mục: