0916683122

Surface Water

Sản phẩm của chúng tôi dành cho hồ, ao, sông và tái sử dụng nước là những công nghệ tiên tiến và đã cập nhật trên thị trường gồm có:

  • Sản phẩm Hấp phụ các chất dinh dưỡng
  • Sản phẩm REDOXY-3C
  • Sản phẩm OXYSORB
  • Các chủng Vi khuẩn hiếu khí & kỵ khí
Danh mục: